Maakaardist

Maakaart on kaardirakendus, mis on suunatud peamiselt metsa- ja põllumaa haldusega tegelevatele ettevõtele. Lisaks on Maakaart kasulik abivahend kinnisvaraarendajatele. Rakendus koondab kolm peamist kaardirakendust nagu – Maa-amet, PRIA ning Metsaregister.

Registritest:

PRIA

Kuvatud on kõik põllumassiivid, maastikuelemendid, arheloogiamälestised, looduse üksikobjektid, pärandkultuuriobjektid, kooslused 2007-2013, kooslused 2014-2020, natura 2000 alad, mesilad, loomakasvatushoones, nitraaditundlikud alad, turvasmullad, erodeeritud mullad, veekaitsevööndid ja keskkonnatundlikud püsirohumaad.

Võimalik vaadelda konkreetse põllumassivi harijat ja otstarvet alates 2012. aastast. Samuti on võimalik kasutada kalkulaatorit, mis arvutab m2 täpsusega konkreetses katastriüksuses oleva massiivi pindala. Antud abivahend on väga kasulik, sest pindala joonlauaga ise mõõtmine ei anna tihti täpset tulemust.

Kuvatõmmis PRIA massiividest.
Kuvatõmmis PRIA massiividest.

Metsaregister

Rakenduses sees kõik metsaeraldised, kaitselad, metsanduslik raster jms kihid, mis on avalikud metsaregistris. Samuti on kaasatud Maa-ameti kõrguskaart ja uuendusraie kaardikiht.

Kuvatõmmis Metsaregistri massiividest.
Kuvatõmmis Metsaregistri uuendusraie kihist.

Maa-amet

Maa-ametist on kuvatud ortofoto ja põhikaart sh eelnevalt mainitud kõrgusmudel. Lisaks on rakenduses kitsenduste kaartikihtidest tehnovõrgud, kus näeb elektriliinide paiknevust ja alajaamade asukohta. Nii on võimalik näiteks arvestada välja kui suur on vahemaa (meetrites) konkreetse kinnistu ja lähima alajaama vahel. Rakenduses on sees ka Rail Balticu trass.

Kuvatõmmis Maa-ameti massiividest.
Kuvatõmmis Tehnovõrkudest.

Miks on Maakaart parim lahendus?

Lisaks eelnevalt toodule on rakenduses veel palju muud põnevat. Olemas on ka Google Maps otselülitus ehk võimalik ilma koordinaate kopeerimata minna otse Google Mapsi kaardile ja vaadata konkreetset kinnistut nt Streetview vaates. Samuti on olemas erinevad mõõtetööriistad nagu joonlaud ja pindala. Pindala joonlaua korral võimalik joonestada mitut erinevat plaani korraga. Olemas on ka kasutajapõhine ajalugu ehk salvestatakse 30 viimast kinnistut, mida oled vaadelnud.

Iga kinnistu kohta on võimalik pidada kasutajapõhist logi sh lisada kommentaare.

Kinnistuid on võimalik otsida katastriüksuse, MA aadressi ja kinnistu nime järgi. Võimalik vaadelda ka konkreetse linna, valla, alevi või küla piire.

Kaardirakendus töötab ka tahvelarvutites. Seega on võimalik rakendust kasutada ka nt metsas või põllul. Selle tarvis on rakenduses olemas ka “Locate me” nupp, mis näitab ära sinu asukoha kaardil GPS’i järgi.